Skurcze miesni gladkich zmniejsza atropina

Skurcze mięśni gładkich zmniejsza atropina, ale tylko na tym odcinku mechanizmu skurczowego, który jest związany z czynnością i podrażnieniem nerwu błędnego, i dlatego można nią zniweczyć działanie antygenu, na mięśniówkę oskrzeli, jeśli antygen podaje się w dawkach małych. Antygen stosowany w dużych dawkach nie podlega działaniu atropiny i wtedy atropina nie znosi skurczu mięśni gładkich oskrzeli, gdyż duża ilość antygenu wpływa bezpośrednio na mięśniówkę gładką oskrzeli, powodując jej skurcz. Zaburzenia w czynności płuc można wykazać także na wyosobnionych płucach, w których brak już wpływów z ośrodkowego układu nerwowego, zjawiska zaś skurczu oskrzeli po podaniu antygenu występują w całej pełni. Zmiany płucne we wstrząsie anafilaktycznym powstają przede wszystkim u świnek morskich, u których jest silnie, rozwinięta mięśniówka oskrzeli. U królików natomiast na plan pierwszy wysuwa się skurcz naczyń płucnych, duszność zaś u nich jest wynikiem niewydolności krążenia lub zaburzeń, w ośrodkowym układzie nerwowym. Czytaj dalej Skurcze miesni gladkich zmniejsza atropina

wlókna czuciowe wspólczulne

Gdyby rzeczywiście tak się sprawa przedstawiała, to wówczas musielibyśmy zrewidować nasz pogląd na budowę korzonka grzbietowego, zawierałby on bowiem poza włóknami czuciowymi somatycznymi jeszcze włókna czuciowe współczulne oraz włókna współczulne ożywcze (troficzne). Ażeby skończyć z układem współczulnym podkręgowym należy przedstawić jego stosunki topograficzne na poziomie szyjnego, głowowego i piersiowego odcinków tułowia. Jeżeli chodzi o –odcinek szyjny ukł. podkręgowego, to, jak była już wzmianka, składa się on z trzech lub nawet tylko z dwóch zwojów. Są to: – zwój szyjny przedni, niestały- zwój szyjny pośrodkowy (gn. Czytaj dalej wlókna czuciowe wspólczulne

Blona kosmówkowa

Błona kosmówkowa ma zazwyczaj kształt owalny, ku przodowi przechodzi w zgrubiałą – błonę móżdżkową tylną (velum. medullare post. ), prowadzącą do móżdżku, a w tyle ulega przewężeniu, kończąc się ostrym – zaworem(obex). Od zaworu ciągnie się ku tyłowi po powierzchni grzbietowej rdzenia przedłużonego płytki – rowek pośrodkowy grzbietowy (sulcus med. dors. Czytaj dalej Blona kosmówkowa

grzbiet stopy

Szczegółowo sprawy przedstawiają się następująco. U Canidae – t. dostopowa po odejściu od t. udowej, tj. mniej więcej na wysokości połowy uda, zmierza ku goleni, dzieląc się tutaj na dwie gałęzie końcowe. Czytaj dalej grzbiet stopy

Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1

W badaniu RV144 szacowana skuteczność schematu szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności typu (HIV-1) wynosiła 31,2%. Przeprowadziliśmy analizę przypadku, aby zidentyfikować przeciwciała i komórkowe korelacje immunologiczne ryzyka infekcji. Metody
W pilotażowych badaniach z próbkami krwi RV144, 17 przeciwciał lub testów komórkowych spełniało określone kryteria, z których 6 wybrano do analizy pierwotnej w celu określenia roli odpowiedzi limfocytów T, przeciwciał IgG i przeciwciał IgA w modulowaniu ryzyka infekcji. Testy przeprowadzono na próbkach od 41 szczepionych, którzy zostali zakażeni i 205 niezainfekowanych szczepionek, uzyskanych 2 tygodnie po ostatniej immunizacji, w celu oceny, czy zmienne odpowiedzi immunologicznej przewidziały zakażenie HIV-1 przez 42 miesiące obserwacji. Czytaj dalej Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1

Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

Analiza podgrup nie wykazała istotnej interakcji wskazującej na korzyść tikagreloru u pacjentów przyjmujących aspirynę w punkcie wyjściowym, ale dalsze badania dotyczące kombinacji tikagreloru i aspiryny mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę możliwość, że wskaźniki udaru niedokrwiennego były niższe w porównaniu z tikagrelor w tej grupie pacjentów. Chociaż niektóre badania sugerują, że ryzyko udaru mózgu po przejściowym ataku niedokrwiennym zmniejszyło się w ostatnich latach, nasz test potwierdza wcześniejsze badania, które wykazały wysokie ryzyko w ciągu pierwszych 2 tygodni, ze szczególnie wysokimi wskaźnikami zdarzeń w ciągu pierwszych 2 dni.1, 10,16
Ograniczenia tego badania obejmują ograniczoną liczbę pacjentów, którzy byli szczególnie narażeni na udar, takich jak chorzy z wysokim poziomem tętnic szyjnych lub ciężkim zwężeniem śródczaszkowym. Pacjenci ci mogą być poddani interwencjom naczyniowym lub mogą być leczeni kombinacją klopidogrelu i aspiryny na podstawie wyników klopidogrelu u pacjentów z wysokim ryzykiem z ostrym nie dającym się zaakceptować zdarzeniem naczyniowym mózgu (CHANCE). 10 Pierwotne zdarzenie końcowe częstości występowania w grupie z przejściowym napadem niedokrwiennym były niższe niż oczekiwano, co zwiększa prawdopodobieństwo, że włączono niektórych pacjentów w stanach niedyskusyjnych naśladujących przemijający napad niedokrwienny, u których jest mało prawdopodobne, aby terapia przeciwpłytkowa była skuteczna. Pacjenci poddani trombolistyce lub trombektomii nie kwalifikowali się do udziału w tym badaniu, więc wyników tych nie należy uogólniać. Czytaj dalej Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem czesc 4

Drugimi punktami końcowymi, które zostały ocenione bezpośrednio po badaniu MRI i po ostatniej obserwacji, było zmniejszenie napięcia akumulatora o 0,04 V lub więcej, wzrost progu stymulacji o 0,5 V lub więcej, 12-krotne zmniejszenie amplitudy załamka P 50% lub więcej, spadek amplitudy załamka R o 25% lub więcej i 50% lub więcej, 13 zmiana impedancji elektrody stymulacji o 50 omów lub więcej, 14 oraz zmiana impedancji elektrody o wysokim napięciu (uderzeniu) o 3 ohmów lub więcej. Pacjenci z dowolnym drugorzędowym punktem końcowym byli zmuszeni poddać się powtórnemu badaniu urządzenia w ciągu 7 dni, 3 miesięcy (. 30 dni) i 6 miesięcy (. 30 dni) po MRI, aby ustalić, czy ustawienia urządzenia powróciły do wartości wyjściowych . Jeśli wtórne zdarzenie końcowe nie wystąpiło, wymagane było jedno badanie urządzenia w okresie od 3 do 6 miesięcy po MRI (. Czytaj dalej Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem czesc 4

Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym

Dostępne są ograniczone dane wskazujące na wybór docelowego poziomu skurczowego ciśnienia krwi podczas leczenia ostrej reakcji nadciśnieniowej u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym. Metody
Losowo przydzielono kwalifikujących się uczestników z krwotokiem śródmózgowym (objętość, <60 cm3) i skala Glasgow Coma Scale (GCS) 5 lub więcej (w skali od 3 do 15, z niższymi wynikami wskazującymi gorszy stan) do skurczowego ciśnienia krwi docelowo od 110 do 139 mm Hg (intensywne leczenie) lub docelowo od 140 do 179 mm Hg (standardowe leczenie) w celu zbadania wyższości intensywnego obniżania skurczowego ciśnienia krwi do standardowej redukcji; dożylnie podawano nikardypinę w celu obniżenia ciśnienia krwi w ciągu 4,5 godziny po wystąpieniu objawów. Pierwszorzędowym wynikiem była śmierć lub niepełnosprawność (zmodyfikowany wynik skali Rankina od 4 do 6, w skali od 0 [bez objawów] do 6 [śmierć]) po 3 miesiącach po randomizacji, jak stwierdził badacz, który nie był świadomy leczenia zadania.
Wyniki
Spośród 1000 uczestników ze średnim (. SD) skurczowym ciśnieniem krwi wynoszącym 200,6 . Czytaj dalej Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym

Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem ad 6

Jednakże, gdy porównano zmianę impedancji elektrody stymulacji jako zmienną ciągłą ze zmianą wartości progowej załamka P lub załamka załamka R lub progu stymulacji, nie stwierdzono klinicznie istotnych korelacji (Tabela Age of Lead and Device oraz Clinical End Points
Wśród pacjentów, którzy zostali poddani umieszczeniu nowego generatora lub ołowiu w ciągu 90 dni przed rezonansem magnetycznym, nie było żadnych pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym, a drugorzędowe punkty końcowe były ograniczone do zmiany impedancji elektrody stymulacyjnej w 2 z 53 nowych przewodów stymulatora oraz w z 27 nowych przewodów ICD. Wśród pacjentów z elektrodami, które zostały umieszczone ponad 10 lat przed MRI, nie było żadnych pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym, a drugorzędowe punkty końcowe odnotowano w z 31 przewodów ICD (zmiana impedancji . 50 omów) iw 14 z nich 172 rozruszniki stymulatora (1 ze spadkiem amplitudy załamka P o .50%, ze wzrostem progu stymulacji o . 0,5 V, a 11 ze zmianą impedancji .50 omów). Kiedy zmienne ciągłe zmiany progu stymulacji, zmiana amplitudy załamka P, zmiana amplitudy załamka R i zmiana impedancji zostały oddzielnie porównane z czasem od umieszczenia ołowiu, nie znaleziono klinicznie istotnych korelacji (Tabela
Pacjenci z powtórnymi badaniami RM
Maksymalna liczba badań MRI wykonanych u pacjentów w rejestrze MagnaSafe wynosiła 11 u jednego pacjenta z rozrusznikiem serca i 7 u pacjenta z ICD (tabela S8 w dodatkowym dodatku). Czytaj dalej Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem ad 6

Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym ad 8

Test interakcji nie był jednak znaczący, a dokładność szacunków dotyczących względnego ryzyka jest zbyt szeroka, aby można było sformułować ostateczne wnioski. Okno rekrutacyjne zostało przedłużone podczas badania na podstawie dowodów na to, że intensywne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi może być korzystne dla uczestników, którzy byli leczeni między 3 a 4,5 godziną po wystąpieniu objawów. Zależna od czasu utrata korzyści z intensywnego obniżenia skurczowego ciśnienia krwi u uczestników, którzy zostali zwerbowani od 3 do 4,5 godziny po wystąpieniu objawów, jest możliwa, chociaż nie zaobserwowano tego w analizie podgrupy w badaniu INTERACT2.5. Stosunkowo wysoki odsetek Uczestników z Azji rekrutowano w naszym badaniu, chociaż odsetek ten był niższy niż w badaniu INTERACT2. Jednak nie było znaczącej różnicy w efektach leczenia między pacjentami azjatyckimi a pacjentami spoza Azji w naszym badaniu lub pomiędzy rekrutowanymi w Chinach i rekrutowanymi w innych krajach w INTERACT2.5. Czytaj dalej Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym ad 8