Skurcze miesni gladkich zmniejsza atropina

Skurcze mięśni gładkich zmniejsza atropina, ale tylko na tym odcinku mechanizmu skurczowego, który jest związany z czynnością i podrażnieniem nerwu błędnego, i dlatego można nią zniweczyć działanie antygenu, na mięśniówkę oskrzeli, jeśli antygen podaje się w dawkach małych. Antygen stosowany w dużych dawkach nie podlega działaniu atropiny i wtedy atropina nie znosi skurczu mięśni gładkich oskrzeli, gdyż duża ilość antygenu wpływa bezpośrednio na mięśniówkę gładką oskrzeli, powodując jej skurcz. Zaburzenia w czynności płuc można wykazać także na wyosobnionych płucach, w których brak już wpływów z ośrodkowego układu nerwowego, zjawiska zaś skurczu oskrzeli po podaniu antygenu występują w całej pełni. Zmiany płucne we wstrząsie anafilaktycznym powstają przede wszystkim u świnek morskich, u których jest silnie, rozwinięta mięśniówka oskrzeli. U królików natomiast na plan pierwszy wysuwa się skurcz naczyń płucnych, duszność zaś u nich jest wynikiem niewydolności krążenia lub zaburzeń, w ośrodkowym układzie nerwowym. Czytaj dalej Skurcze miesni gladkich zmniejsza atropina

wlókna czuciowe wspólczulne

Gdyby rzeczywiście tak się sprawa przedstawiała, to wówczas musielibyśmy zrewidować nasz pogląd na budowę korzonka grzbietowego, zawierałby on bowiem poza włóknami czuciowymi somatycznymi jeszcze włókna czuciowe współczulne oraz włókna współczulne ożywcze (troficzne). Ażeby skończyć z układem współczulnym podkręgowym należy przedstawić jego stosunki topograficzne na poziomie szyjnego, głowowego i piersiowego odcinków tułowia. Jeżeli chodzi o –odcinek szyjny ukł. podkręgowego, to, jak była już wzmianka, składa się on z trzech lub nawet tylko z dwóch zwojów. Są to: – zwój szyjny przedni, niestały- zwój szyjny pośrodkowy (gn. Czytaj dalej wlókna czuciowe wspólczulne

Blona kosmówkowa

Błona kosmówkowa ma zazwyczaj kształt owalny, ku przodowi przechodzi w zgrubiałą – błonę móżdżkową tylną (velum. medullare post. ), prowadzącą do móżdżku, a w tyle ulega przewężeniu, kończąc się ostrym – zaworem(obex). Od zaworu ciągnie się ku tyłowi po powierzchni grzbietowej rdzenia przedłużonego płytki – rowek pośrodkowy grzbietowy (sulcus med. dors. Czytaj dalej Blona kosmówkowa

grzbiet stopy

Szczegółowo sprawy przedstawiają się następująco. U Canidae – t. dostopowa po odejściu od t. udowej, tj. mniej więcej na wysokości połowy uda, zmierza ku goleni, dzieląc się tutaj na dwie gałęzie końcowe. Czytaj dalej grzbiet stopy

Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1

W badaniu RV144 szacowana skuteczność schematu szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności typu (HIV-1) wynosiła 31,2%. Przeprowadziliśmy analizę przypadku, aby zidentyfikować przeciwciała i komórkowe korelacje immunologiczne ryzyka infekcji. Metody
W pilotażowych badaniach z próbkami krwi RV144, 17 przeciwciał lub testów komórkowych spełniało określone kryteria, z których 6 wybrano do analizy pierwotnej w celu określenia roli odpowiedzi limfocytów T, przeciwciał IgG i przeciwciał IgA w modulowaniu ryzyka infekcji. Testy przeprowadzono na próbkach od 41 szczepionych, którzy zostali zakażeni i 205 niezainfekowanych szczepionek, uzyskanych 2 tygodnie po ostatniej immunizacji, w celu oceny, czy zmienne odpowiedzi immunologicznej przewidziały zakażenie HIV-1 przez 42 miesiące obserwacji. Czytaj dalej Analizy korelacji immunologicznej w teście na skuteczność szczepionki przeciwko HIV-1

Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

Analiza podgrup nie wykazała istotnej interakcji wskazującej na korzyść tikagreloru u pacjentów przyjmujących aspirynę w punkcie wyjściowym, ale dalsze badania dotyczące kombinacji tikagreloru i aspiryny mogą być uzasadnione, biorąc pod uwagę możliwość, że wskaźniki udaru niedokrwiennego były niższe w porównaniu z tikagrelor w tej grupie pacjentów. Chociaż niektóre badania sugerują, że ryzyko udaru mózgu po przejściowym ataku niedokrwiennym zmniejszyło się w ostatnich latach, nasz test potwierdza wcześniejsze badania, które wykazały wysokie ryzyko w ciągu pierwszych 2 tygodni, ze szczególnie wysokimi wskaźnikami zdarzeń w ciągu pierwszych 2 dni.1, 10,16
Ograniczenia tego badania obejmują ograniczoną liczbę pacjentów, którzy byli szczególnie narażeni na udar, takich jak chorzy z wysokim poziomem tętnic szyjnych lub ciężkim zwężeniem śródczaszkowym. Pacjenci ci mogą być poddani interwencjom naczyniowym lub mogą być leczeni kombinacją klopidogrelu i aspiryny na podstawie wyników klopidogrelu u pacjentów z wysokim ryzykiem z ostrym nie dającym się zaakceptować zdarzeniem naczyniowym mózgu (CHANCE). 10 Pierwotne zdarzenie końcowe częstości występowania w grupie z przejściowym napadem niedokrwiennym były niższe niż oczekiwano, co zwiększa prawdopodobieństwo, że włączono niektórych pacjentów w stanach niedyskusyjnych naśladujących przemijający napad niedokrwienny, u których jest mało prawdopodobne, aby terapia przeciwpłytkowa była skuteczna. Pacjenci poddani trombolistyce lub trombektomii nie kwalifikowali się do udziału w tym badaniu, więc wyników tych nie należy uogólniać. Czytaj dalej Tikagrelor kontra Aspiryna w ostrym udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 6

Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem czesc 4

Drugimi punktami końcowymi, które zostały ocenione bezpośrednio po badaniu MRI i po ostatniej obserwacji, było zmniejszenie napięcia akumulatora o 0,04 V lub więcej, wzrost progu stymulacji o 0,5 V lub więcej, 12-krotne zmniejszenie amplitudy załamka P 50% lub więcej, spadek amplitudy załamka R o 25% lub więcej i 50% lub więcej, 13 zmiana impedancji elektrody stymulacji o 50 omów lub więcej, 14 oraz zmiana impedancji elektrody o wysokim napięciu (uderzeniu) o 3 ohmów lub więcej. Pacjenci z dowolnym drugorzędowym punktem końcowym byli zmuszeni poddać się powtórnemu badaniu urządzenia w ciągu 7 dni, 3 miesięcy (. 30 dni) i 6 miesięcy (. 30 dni) po MRI, aby ustalić, czy ustawienia urządzenia powróciły do wartości wyjściowych . Jeśli wtórne zdarzenie końcowe nie wystąpiło, wymagane było jedno badanie urządzenia w okresie od 3 do 6 miesięcy po MRI (. Czytaj dalej Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem czesc 4

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty ad

Biodostępność rywaroksabanu po podaniu doustnym wynosi około 80%, a maksymalne stężenie w osoczu osiąga się w ciągu 2,5 do 4 godzin.11,12 Ostatnie badania dotyczące ustalenia dawki u pacjentów poddawanych poważnym operacjom ortopedycznym wykazały ścisłą korelację między farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi działaniami rywaroksabanu i sugerowały że dawka 10 mg rywaroksabanu raz na dobę była odpowiednia do badania w badaniach III fazy.13-17 Nasze badanie, nazwane Regulacją krzepnięcia w chirurgii ortopedycznej w celu zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej (RECORD1), było randomizowanym, wielonarodowym, podwójnie zaślepionym badaniem przeprowadzonym w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa pooperacyjnej doustnej dawki 10 mg rywaroksabanu podawany raz na dobę w porównaniu z 40 mg podskórnej dawki enoksaparyny (heparyna drobnocząsteczkowa), z pierwszą dawką podaną wieczorem przed operacją i kolejnymi dawkami podawanymi raz na dobę, w celu przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej po alloplastyce stawu biodrowego.
Metody
Pacjenci
Mężczyźni i kobiety w wieku co najmniej 18 lat, którzy zostali poddani planowej całkowitej alloplastyce stawu biodrowego, kwalifikowali się do włączenia. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli zostać poddani etapowej, obustronnej alloplastyki stawu biodrowego, byli w ciąży lub karmili piersią, mieli aktywne krwawienie lub wysokie ryzyko krwawienia, lub mieli przeciwwskazanie do profilaktyki enoksaparyną lub stanu, który wymagałby skorygowanej dawki enoksaparyna. Inne kryteria braku kwalifikacji to stany uniemożliwiające obustronną flebografię, znaczną chorobę wątroby, ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny, <30 ml na minutę), jednoczesne stosowanie inhibitorów proteazy w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności, planowaną przerywaną kompresję pneumatyczną lub wymaganie leczenie przeciwzakrzepowe, którego nie można powstrzymać.
Projekt badania i leki
Przed zabiegiem pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy badawczej z wykorzystaniem permutowanych bloków i stratyfikacji według centrum za pomocą centralnego systemu telefonicznego z wygenerowaną komputerowo listą losową. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty ad

Więcej o czerniaku z transróżnicowaniem

Mullen i in. (Wydanie 7 lutego) raport na temat dwóch przypadków czerniaka u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy otrzymali natalizumab. Ich list wskazuje na ograniczoną interpretowalność indywidualnych przypadków w ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych. W odpowiedzi na ten list wykonaliśmy metaanalizę danych bezpieczeństwa z badań klinicznych natalizumabu. Częstość występowania czerniaka była podobna u pacjentów, którzy otrzymywali natalizumab (3 z 4250 [0,07%]) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (2 z 2059 [0,10%]). Czytaj dalej Więcej o czerniaku z transróżnicowaniem

Elektryczne Choroby Serca: genetyka, mechanizmy, leczenie, profilaktyka

Musiało to być zniechęcającym zadaniem do stworzenia kompleksowego opisu niezwykłych postępów w dziedzinie genetyki, mechanizmów molekularnych, diagnostyki i leczenia arytmii serca. Ihor Gussak i Charles Antzelevitch, redaktorzy tej książki, powinni zostać pochwaleni za przemyślany i dokładny przegląd tych postępów w naszej wiedzy o elektrofizjologii serca. Książka zawiera 63 rozdziały, które są podzielone na 7 sekcji. Darczyńcy są wiodącymi autorytetami. Pierwszym z nich jest historyczny wstęp, zatytułowany Przeszłość i obietnica podstawowej elektrokardiologii serca . Czytaj dalej Elektryczne Choroby Serca: genetyka, mechanizmy, leczenie, profilaktyka