pobudzanie wydzielania

Przyłącza się ona do odpowiedniego nerwu rdzeniowego, a następnie podąża rozproszonymi włóknami poprzez jego odgałęzienia do naczyń krwionośnych skóry i mięśni (rasoconstrictio f), do gruczołów potowych (pobudzanie wydzielania), do mm. stroszących uwłosienie (piloarrectio) i wreszcie do miocytów prążkowanych, które posiadają, jak wiadomo, podwójne unerwienie: rdzeniowe i współczulne ). Inne włókna zwojów współczulnych podkręgowych zbierają się we wiązki, które nazywamy – nerwami współczulnymi(nn. sympathici). Nie nawiązują one żadnej łączności z nerwami rdzeniowymi, lecz własnymi drogami, najczęściej jednak w towarzystwie naczyń, udają się albo bezpośrednio do trzew, albo też do zwojów obwód owych I rzędu. Czytaj dalej pobudzanie wydzielania

choroba wrzodowa

Powstać więc może tutaj uzasadnione pytanie: czy w obrąb układu. współczulnego wchodzą jedynie neurony ruchowe i czy trzewia są zupełnie pozbawione podniet czuciowych? Codzienne spostrzeżenia nakazują przyjąć, że tak nie jest rzeczywiście, zaburzenia żołądkowo – jelitowe, a zwłaszcza choroba wrzodowa (eulcerosis), dusznica bolesna (angina pectoris), spazmy naczyń krwionośnych, kamica żółciowa, zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle głowy (migrenal), operacje brzuszne (zwłaszcza ciągnienie za krezki) itd. dostarczają przekonywających dowodów, że jednak podniety trzewne dochodzą nie tylko do rdzenia, ale nawet do świadomości. To są fakty. Nie zdołano jednak dotychczas dać zadowalającej odpowiedzi na pytanie, jaką drogą owe podniety czuciowe docierają do rdzenia. Czytaj dalej choroba wrzodowa

tetnice

Obydwie te tętnice, dostawszy się na k. śródstopia ałożoną, przyjmują nazwę – t. śródstopowej powierzchownej przyśrodkowej albo też bocznej (a. metatarsea plant. superfic. Czytaj dalej tetnice

Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 4

Aby odrzucić hipotezę zerową z błędem alfa o 5% (dwustronny) i błędem beta o 20%, oszacowaliśmy, że 4575 osob będzie wymagane do przeprowadzenia analizy na podstawie rozkładu dwumianowego jednej próbki, jeśli obserwowany roczny wskaźnik zerwania w tej grupie wynosił 0,75%. Oszacowaliśmy, że aby uzyskać tę wielkość próby, potrzebowalibyśmy okresu 3 lat rekrutacji, z 3-letnim okresem obserwacji dla każdego pacjenta, szacunkiem, który był oparty na rocznej liczbie nieleczonych, nieuszkodzonych tętniaków mózgu w badaniu ogólnokrajowym ( w celu uzyskania szczegółowych informacji patrz Dodatek Uzupełniający). Częstość pęknięcia oceniano na tętniaka, a nie na pacjenta. Dane zostały ocenzurowane w momencie śmierci pacjenta, interwencji chirurgicznej lub wewnątrznaczyniowej lub ostatniej oceny kontrolnej. Czytaj dalej Naturalny przebieg niezniszczonych tętniczych tętniaków w kohorcie japońskiej AD 4

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty cd

Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez sponsorów badania, Bayer HealthCare i Johnson & Johnson. Wszyscy autorzy przyczynili się do napisania manuskryptu, mieli pełny dostęp do wszystkich danych i analiz oraz gwarantowali dokładność i kompletność zgłaszanych danych. Mierniki rezultatu
Wszystkie wyniki zostały ocenione przez niezależne centralne komitety orzekające, których członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej pacjentów. Pierwszorzędowy wynik skuteczności był złożeniem jakiejkolwiek zakrzepicy żył głębokich, niezakaźliwej zatorowości płucnej lub zgonem z jakiejkolwiek przyczyny do 36 dni (zakres, 30 do 42). Głównym drugorzędowym wynikiem skuteczności była poważna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, która została zdefiniowana jako złożenie bliższej zakrzepicy żył głębokich, nietłuszczowej zatorowości płucnej lub śmierci z żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty cd

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty ad

Biodostępność rywaroksabanu po podaniu doustnym wynosi około 80%, a maksymalne stężenie w osoczu osiąga się w ciągu 2,5 do 4 godzin.11,12 Ostatnie badania dotyczące ustalenia dawki u pacjentów poddawanych poważnym operacjom ortopedycznym wykazały ścisłą korelację między farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi działaniami rywaroksabanu i sugerowały że dawka 10 mg rywaroksabanu raz na dobę była odpowiednia do badania w badaniach III fazy.13-17 Nasze badanie, nazwane Regulacją krzepnięcia w chirurgii ortopedycznej w celu zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej (RECORD1), było randomizowanym, wielonarodowym, podwójnie zaślepionym badaniem przeprowadzonym w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa pooperacyjnej doustnej dawki 10 mg rywaroksabanu podawany raz na dobę w porównaniu z 40 mg podskórnej dawki enoksaparyny (heparyna drobnocząsteczkowa), z pierwszą dawką podaną wieczorem przed operacją i kolejnymi dawkami podawanymi raz na dobę, w celu przedłużonej profilaktyki przeciwzakrzepowej po alloplastyce stawu biodrowego.
Metody
Pacjenci
Mężczyźni i kobiety w wieku co najmniej 18 lat, którzy zostali poddani planowej całkowitej alloplastyce stawu biodrowego, kwalifikowali się do włączenia. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli zostać poddani etapowej, obustronnej alloplastyki stawu biodrowego, byli w ciąży lub karmili piersią, mieli aktywne krwawienie lub wysokie ryzyko krwawienia, lub mieli przeciwwskazanie do profilaktyki enoksaparyną lub stanu, który wymagałby skorygowanej dawki enoksaparyna. Inne kryteria braku kwalifikacji to stany uniemożliwiające obustronną flebografię, znaczną chorobę wątroby, ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny, <30 ml na minutę), jednoczesne stosowanie inhibitorów proteazy w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności, planowaną przerywaną kompresję pneumatyczną lub wymaganie leczenie przeciwzakrzepowe, którego nie można powstrzymać.
Projekt badania i leki
Przed zabiegiem pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy badawczej z wykorzystaniem permutowanych bloków i stratyfikacji według centrum za pomocą centralnego systemu telefonicznego z wygenerowaną komputerowo listą losową. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty ad

Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty czesc 4

Gdyby przyjąć, że bezwzględne zmniejszenie ryzyka wynosi tylko 2% (co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka o 7%), utrzyma się moc statystyczna wynosząca 80%. Różnicę w częstości występowania poważnych krwawień między grupą rywaroksabanu i enoksaparyną zanalizowano tymi samymi metodami skuteczności; inne wyniki bezpieczeństwa analizowano za pomocą odpowiednich metod opisowych. Płeć i rasę analizowano za pomocą testu Cochran-Mantel-Haenszel skorygowanego dla kraju. Wiek, waga i wskaźnik masy ciała analizowano za pomocą dwukierunkowej analizy wariancji, z grupą leczenia i krajem jako efektami stałymi. Wszystkie inne zmienne analizowano opisowo, a testy statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem dwustronnego współczynnika błędu I rzędu 5%. Czytaj dalej Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Total Kolano Arthroplasty czesc 4