Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 4

Ustaliliśmy, że różnica 0,15 litra od różnicy w grupie przyjmującej placebo (tj. Spadek czynności płuc o 0,05 litra w stosunku do wartości wyjściowej) miałaby znaczenie kliniczne. Po uwzględnieniu potencjalnego przerywania i niedoskonałej zgodności 10 ustaliliśmy, że 130 pacjentów na grupę zapewni moc 90% na pierwszym etapie procedury testowej w większości scenariuszy.11 Docelowy rozmiar próbki miał zapewnić moc około 93 % do wykrycia znaczącej różnicy na dwustronnym poziomie 0,05 dla hipotetycznej różnicy 0,15 litra między grupami badanymi po 60 tygodniach. Wszystkie analizy oparte są na zasadzie zamiaru leczenia w oparciu o dane wszystkich pacjentów poddanych randomizacji. W przypadku ciągłych czynników wyjściowych przedstawiono pomiary podsumowujące za pomocą średnich (. SD) i median oraz zakresów międzykwartylowych. W przypadku zmiennych jakościowych przedstawiono liczby i wartości procentowe.
Badanie zostało zaprojektowane z dwustopniową procedurą kontroli poziomu błędu eksperymentalnego na poziomie 0,05. Pierwszy krok opierał się na ogólnym teście 2 stopni swobody. Jeśli jakakolwiek różnica pomiędzy grupami badań była statystycznie istotna na poziomie 0,05, to każde z trzech porównań par powinno być testowane na poziomie 0,05.
Do analizy pierwotnej wykorzystano analizę powtarzanych miar w mieszanym modelu w celu porównania zmian w FVC w trzech grupach badanych podczas 60-tygodniowego okresu badania.12 Zmienne w modelu regresji obejmowały grupę badawczą, czas, czas według leczenia, wiek, płeć, rasa i wzrost. Porównawcze szacunki różnic w nachyleniach leczenia w zależności od czasu (wraz z przedziałami ufności) zostały użyte do oszacowania efektu leczenia. Dla binarnych punktów końcowych porównania statystyczne były oparte na dwustronnych próbach Fishera. W przypadku wyników od czasu do zdarzenia wykorzystaliśmy model regresji proporcjonalnych zagrożeń Coxa. Do wyświetlania wskaźników zdarzeń wykorzystano krzywe Kaplana-Meiera. Wszystkie statystyki testu zostały przedstawione z dwustronnymi wartościami P.
W protokole określono, że tablica danych i bezpieczeństwa będzie spotykać się wiele razy mniej więcej co 6 miesięcy w celu przeglądu danych pod kątem bezpieczeństwa i ogólnego postępu prób. Podczas jednej planowej analizy okresowej pod kątem skuteczności zastosowano przybliżenie Bonferroni w celu ochrony przed inflacją wskaźnika błędu typu I. W przypadku analizy pośredniej ustalono, że wartość krytyczna testu 2 stopni swobody w różnicach w FVC ma poziom alfa 0,0001 ze względu na znaczenie drugorzędowych punktów końcowych.
Wyniki
Oceny okresowe
Po zaplanowanej tymczasowej analizie midpoint, Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zaleciła przerwanie stosowania trzech leków z powodu nadmiaru liczby zgonów, hospitalizacji i poważnych zdarzeń niepożądanych wśród pacjentów w grupie leczenia skojarzonego, w porównaniu z grupa placebo
[hasła pokrewne: flebolity, tikagrelor, trzaskające biodro ]

Powiązane tematy z artykułem: flebolity tikagrelor trzaskające biodro