Prednizon, azatiopryna i N-acetylocysteina na włóknienie płuc AD 3

Szczegółowe kryteria wykluczenia są wymienione w protokole badania. Projekt badania
PANTHER-IPF było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem połączenia doustnego azatiopryny, prednizonu i NAC (leczenie skojarzone) lub samego NAC z placebo dla azatiopryny i prednizonu, w porównaniu z dopasowanymi placebo dla każdego z aktywnych terapie. Dawkę prednizonu rozpoczynano od 0,5 mg na kilogram idealnej masy ciała i zmniejszano do 0,15 mg na kilogram w okresie 25 tygodni. Dawka azatiopryny (maksymalnie 150 mg na dobę) była oparta na idealnej wadze pacjenta, jednoczesnym stosowaniu allopurinolu i aktywności metylotransferazy tiopuryny (TPMT). NAC przepisano doustnie 600 mg doustnie trzy razy dziennie. Podano szczegółowe algorytmy dostosowania dawki w przypadku potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Pacjentów obserwowano w ośrodkach klinicznych w celu przeprowadzenia badań przesiewowych, w punkcie wyjściowym oraz po 4, 15, 30, 45 i 60 tygodniach. Pacjenci z ostrymi epizodami oddechowymi byli leczeni przez lekarza pierwszego kontaktu, jeśli nie byli oni widziani na stronach IPFnet. W protokole badania podano szczegółowe wytyczne dotyczące dawek glukokortykoidów.
Randomizacja
Stworzono plan randomizowanych permutowanych bloków o różnych rozmiarach bloków w zależności od centrum klinicznego. Po zakończeniu badania przesiewowego pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymania jednego z trzech trybów badania w stosunku 1: 1: przez kontakt telefoniczny z centralnym interaktywnym systemem odpowiedzi głosowej.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym wynikiem była zmiana wartości FVC w okresie 60-tygodniowym, wynikająca z pomiarów seryjnych wykonanych podczas wizyt w klinice. Drugorzędne miary wyników obejmowały stopę zgonu, czas do śmierci, częstość zaostrzeń ostrych, częstotliwość utrzymywania się odpowiedzi FVC, czas do progresji choroby i szeroki zestaw innych środków klinicznych i fizjologicznych (Tabela S2 w Dodatku Uzupełniającym). Wstępnie zdefiniowane grupy badane obejmowały pacjentów z wartością FVC, która była wyższa niż mediana grupy przy zapisie, typowe w porównaniu do nietypowych wyników na wyjściowym CT o wysokiej rozdzielczości, czas rozpoznania idiopatycznego zwłóknienia płuc (<1 rok lub . rok przed rekrutacja), wyjściowy złożony indeks fizjologiczny 8 poniżej mediany grupy przy zapisie, terapia medyczna refluksu żołądkowo-przełykowego, pochodzenie etniczne, płeć, historia palenia i rozedma płuc (> 25% na CT o wysokiej rozdzielczości).
Wyrok
Komitet Orzekający IPFnet dokonał przeglądu wszystkich zgonów, hospitalizacji i podejrzeń o nagłe zaostrzenie przyczyny. Definicja ostrego zaostrzenia została wcześniej określona i była zgodna z wcześniej zgłaszanymi kryteriami.9
Analiza statystyczna
Na podstawie ustaleń z poprzednich badań klinicznych z udziałem pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc oszacowaliśmy, że spadek FVC będzie wynosił około 0,20 litra podczas 60-tygodniowego okresu badania w grupie placebo.
[patrz też: zwapnienie nerek, rektoskopia czy boli, program simontona ]

Powiązane tematy z artykułem: program simontona rektoskopia czy boli zwapnienie nerek