Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem

Obecność wszczepionego urządzenia elektronicznego układu sercowo-naczyniowego od dawna stanowi przeciwwskazanie do wykonywania obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Ustanowiliśmy prospektywny rejestr w celu określenia ryzyka związanego z MRI przy natężeniu pola magnetycznego 1,5 tesli dla pacjentów, którzy mieli rozrusznik lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD), który był warunkowy nie-MRI (tj. Nie zatwierdzony przez Food and Drug Administration do skanowania MRI). Metody
Pacjenci w rejestrze byli kierowani do wskazanego klinicznie, nieterapeutycznego MRI przy natężeniu pola 1,5 tesli. Urządzenia były badane przed i po MRI za pomocą standardowego protokołu i zostały odpowiednio przeprogramowane przed skanowaniem. Głównymi punktami końcowymi były: śmierć, awaria generatora lub ołowiu, wywołana arytmia, utrata wychwytu lub elektryczne resetowanie podczas skanowania. Drugorzędnymi punktami końcowymi były zmiany w ustawieniach urządzenia.
Wyniki
MRI wykonano w 1000 przypadkach, w których pacjenci mieli rozrusznik serca, aw przypadku 500 pacjentów z ICD. Podczas MRI nie doszło do zgonów, porażek elektrod, utraty wychwytu ani komorowych zaburzeń rytmu serca. Jeden generator ICD nie mógł zostać przesłuchany po MRI i wymagał natychmiastowej wymiany; urządzenie nie zostało odpowiednio zaprogramowane na protokół przed MRI. Zaobserwowaliśmy sześć przypadków samoczynnego zakończenia migotania lub trzepotania przedsionków oraz sześć przypadków częściowego resetu elektrycznego. Zmiany w impedancji elektrody, prądzie stymulacji, napięciu baterii i amplitudzie załamka P i załamka R przekroczyły określone progi w niewielkiej liczbie przypadków. Powtarzanie MRI nie wiązało się ze wzrostem zdarzeń niepożądanych.
Wnioski
W tym badaniu uszkodzenie urządzenia lub ołowiu nie wystąpiło u żadnego pacjenta z rozrusznikiem lub bez ICD z rozpoznaniem innym niż MRI, u których wykonano wskazane klinicznie, niezauważone MRI przy 1,5 tesli, odpowiednio przebadano i urządzenie przeprogramowano zgodnie ze wcześniej zdefiniowanym protokołem. (Finansowane przez St. Jude Medical i inne, numer MagnaSafe ClinicalTrials.gov, NCT00907361.)
Wprowadzenie
Zastosowanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) stwarza potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa u pacjentów z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym (rozrusznik serca lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator [ICD]). Obawy te są konsekwencją potencjału indukowanego przez pole magnetyczne nagrzewania sercowego ołowiu, które może spowodować termiczne uszkodzenie mięśnia sercowego i szkodliwe zmiany właściwości stymulacji.1-3 W rezultacie od dawna zaleca się, aby pacjenci z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym nie poddaje się skanowaniu MRI, nawet jeśli w inny sposób można go uznać za najbardziej odpowiednią metodę obrazowania diagnostycznego dla opieki klinicznej pacjenta.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat urządzenia kardiologiczne zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka związanego z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego. Takie urządzenia, o ile wykazano, że nie są znane w określonych warunkach, są oznaczone jako warunkowe pod względem MRI . Centrum ds. Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego w Żywności i Lekach (FDA). Szacuje się jednak, że 2 miliony osób w Stanach Zjednoczonych i dodatkowe 6 milionów na całym świecie7 ma urządzenia, które nie spełniają tych kryteriów i dlatego są uważane za warunkowe nie-MRI . Co najmniej połowa pacjentów z takimi urządzeniami przewiduje się, że będą mieć kliniczne wskazanie do MRI w okresie ich życia po wszczepieniu urządzenia.8
Rejestr MagnaSafe został ustanowiony w celu określenia częstości zdarzeń klinicznych związanych z urządzeniem sercowym i zmian ustawień urządzenia u pacjentów z urządzeniami, które nie są poddawane MRI, poddawanych nietradycyjnym MRI przy natężeniu pola magnetycznego 1,5 tesli, jak również w celu zdefiniowania uproszczonego protokołu do przesiewania, monitorowania i programowania urządzeń dla takich pacjentów.
Metody
Projekt badania
Rejestr MagnaSafe był prospektywnym, wieloośrodkowym badaniem obejmującym pacjentów ze stymulatorem warunkowym niemającym wpływu na MRI lub ICD, którzy przeszli wskazane klinicznie, niedokładne badanie MRI przy 1,5 tesli
[podobne: zwapnienie nerek, imikwimod, pytania na rozmowe kwalifikacyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: imikwimod pytania na rozmowe kwalifikacyjna zwapnienie nerek