Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem ad 7

W jednym przypadku ICD, który nie został prawidłowo przeprogramowany przed wykonaniem badania MRI, nie można było przesłuchać po zabiegu i konieczna była natychmiastowa wymiana generatora. W sześciu przypadkach wystąpiły arytmie przedsionkowe, z których każda trwała krócej niż 49 godzin; nastąpiło sześć częściowych resetów elektrycznych, które zostały wykryte i skorygowane podczas przeprogramowywania po MRI. Zmiany w ustawieniach urządzenia były częste, ale stosunkowo niewiele przekroczyło nasze ustalone z góry kryteria progowe dla istotnej klinicznie zmiany; najczęstszą zmianą była 3-omowa zmiana w impedancji elektrody ICD o wysokim napięciu (wstrząs) (16,4% przypadków). Gdy porównano pomiary napięcia przed pomiarem MRI i po MRI, odnotowano niewielki spadek zarówno dla stymulatorów, jak i ICD. Energia o częstotliwości radiowej generowana podczas skanowania MRI powoduje chwilowy spadek napięcia akumulatora, który zazwyczaj zgłaszano do usunięcia po kilku tygodniach. W naszym badaniu wszystkie spadki napięcia stymulatora o 0,04 V lub więcej ustąpiły w ostatnim badaniu, chociaż niektóre spadki napięcia ICD o 0,04 V lub więcej nie wystąpiły.
W czasie, gdy badanie było projektowane, nie przewidywaliśmy zapotrzebowania na powtórzenie MRI u pacjentów z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym. Jeśli ekspozycja na silne pole o częstotliwości radiowej spowodowało znaczne uszkodzenie termiczne na granicy między ołowiem a mięśnio- wym, ci pacjenci powinni być najbardziej narażeni na kumulacyjną szkodliwą zmianę właściwości stymulacji. Jedynym wskazaniem takiego efektu w naszym badaniu był wyższy wskaźnik zmian impedancji elektrody wysokiego napięcia (wstrząsów) u pacjentów, którzy mieli poprzedni MRI niż u osób, które nie miały wcześniejszego MRI (21,5% w porównaniu z 14,9%).
Kilka mniejszych badań badających ryzyko związane z rezonansem magnetycznym u pacjentów z wszczepionym urządzeniem wykazało zróżnicowany wpływ na ustawienia urządzenia sercowego.17-31 Na podstawie tych wczesnych doświadczeń, stwierdzenia pozycji zalecały ostrożność w wykonywaniu MRI u pacjentów z wszczepionym sercem. urządzenie.32,33 Następnie w ramach większego badania prospektywnego zbadano 555 przypadków skanowania (w tym obrazowania klatki piersiowej) w celu oceny ryzyka związanego z MRI; u pacjentów poddanych MRI nie wystąpiły żadne niepożądane zdarzenia kliniczne, a obserwowane zmiany ustawień nie wymagały rewizji urządzenia lub przeprogramowania.7
Chociaż zasugerowano, że wszczepione generatory i elektrody mogą zostać usunięte, a następnie zastąpione, aby umożliwić MRI, procedury takie mogą być bardziej zagrożone niż te związane z niemetrycznym obrazowaniem MRI w obecnym badaniu. Częstość występowania poważnych powikłań u pacjentów poddawanych wymianie z użyciem generatora z dodatkowym przewodem lub bez niego wynosiła od 4 do 15% w rejestrze prospektywnym.34 Ponadto badania jednoośrodkowe i wieloośrodkowe wykazały odsetek poważnych powikłań związanych z planowym ekstrakcja ołowiowa wspomagana laserem w zakresie od 0,4 do 2% .35-38 W związku z tym wydaje się mało prawdopodobne, aby usunięcie i wymiana urządzenia były bezpieczniejsze niż skanowanie pacjentów z rozrusznikiem lub ICD, którzy wymagają niereguzyjnego MRI, pod warunkiem, że stosuje się protokół podobny do zastosowanego w naszym badaniu.
Ograniczenia tego badania należy dokładnie rozważyć. Rejestr ten jest heterogenicznym doświadczeniem, z generatorami i potencjalnymi klientami od wielu producentów oraz wstępnymi i powtarzającymi się badaniami przy 1,5 tesli W związku z tym wyniki mogą nie odzwierciedlać wyników we wszystkich kombinacjach aparat-ołów lub wyższych wartościach pola MRI. Ponadto, ponieważ pacjenci w wieku poniżej 18 lat i badania MRI klatki piersiowej byli wykluczeni, a liczba odprowadzeń lewej komory była stosunkowo niewielka, może nie być możliwe ekstrapolowanie aktualnych danych do populacji pediatrycznej, do pacjentów poddawanych badaniu MRI klatki piersiowej lub pacjentom z urządzeniami do resynchronizacji serca. Wreszcie, wyłączyliśmy pacjentów zależnych od stymulacji z ICD, ponieważ nie wszyscy tacy pacjenci mieli urządzenie, które było zdolne do zapewnienia funkcji stymulacji, jednocześnie pozwalając na inaktywację terapii tachykardią. Dlatego nasza metoda nie powinna być stosowana u pacjentów zależnych od stymulacji z ICD, chyba że możliwe jest niezależne programowanie funkcji bradykardii i tachykardii.
Podsumowując, zbadaliśmy zastosowanie nieregu- larnego MRI przy 1,5 tesli u pacjentów z wszczepionym niespecyficznym MRI urządzeniem sercowym. Żaden pacjent, który został odpowiednio przeszukany i nie przeprogramował urządzenia kardiologicznego zgodnie z naszym protokołem, miał awarię urządzenia lub przewodu. Znaczne zmiany w ustawieniach urządzenia były rzadkie i nie doprowadziły do klinicznych zdarzeń niepożądanych.
[patrz też: imikwimod, talasemia objawy, pytania na rozmowe kwalifikacyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: imikwimod pytania na rozmowe kwalifikacyjna talasemia objawy