Ocena ryzyka związanego z rezonansem magnetycznym u pacjentów z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem ad 5

Średni czas przebywania pacjentów w polu magnetycznym wynosił 44 minuty. Podczas badania MRI czterech pacjentów zgłosiło objawy dyskomfortu w miejscu generatora; jeden pacjent z ICD usunięto ze skanera, gdy w miejscu implantu generatora opisano uczucie ogrzewania, a pacjent nie ukończył badania. Żaden pacjent z objawami w miejscu generatora nie umieścił urządzenia w polu widzenia (obszar obrazowania MRI), nie przeszedł badania nad punktem końcowym badania ani nie osiągnął określonego limitu szybkości wchłaniania ustalonego przez FDA dla zeskanowanego ciała. Pierwotne punkty końcowe
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne punkty końcowe. Nie stwierdzono zgonów, ołowiu, który wymagałby natychmiastowej wymiany lub utraty wychwytu podczas badania MRI u pacjentów, którzy zostali odpowiednio przeszukani i przeprogramowali swoje urządzenie w celu obrazowania (Tabela 2). U jednego pacjenta z ICD, który nie był zależny od stymulacji, terapia antytech- kardiologiczna pozostawała w trybie aktywnym podczas MRI (naruszenie protokołu). Podczas oceny po badaniu MRI nie można było zbadać ICD i konieczna była natychmiastowa wymiana generatora. Dalsze szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku.
Czterech pacjentów miało migotanie przedsionków, a dwóch pacjentów miało trzepotanie przedsionków podczas lub bezpośrednio po badaniu MRI (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Pięciu z tych pacjentów miało napadowe migotanie przedsionków w wywiadzie i otrzymywało warfarynę; dwóch otrzymywało terapię antyarytmiczną. Trzech pacjentów powróciło do rytmu zatokowego przed opuszczeniem środowiska MRI, a pozostali trzej pacjenci powrócili do rytmu zatokowego w ciągu 49 godzin. Nie odnotowano arytmii komorowych.
W sześciu przypadkach (pięciu pacjentów) pacjent miał częściowy elektryczny reset generatora; we wszystkich sześciu przypadkach u pacjentów wszczepiono rozruszniki serca, które wszczepiono od 5,7 do 9,7 lat przed wykonaniem MRI (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Ustawienia w pamięci urządzenia, które zostały zresetowane, zawierały informacje o pacjencie i urządzeniu lub o dowodzie osobistym. Brak odpowiednio ekranowanego i przeprogramowanego urządzenia uległo całkowitemu resetowi elektrycznemu.
Dodatkowe punkty końcowe
Tabela 3. Tabela 3. Zmierzone zmiany wartości ustawień urządzenia (Post-MRI minus Pre-MRI). Wyniki dotyczące drugorzędowych punktów końcowych i zmierzonych różnic między po-MRI i ustawieniami urządzenia pre-MRI dla obu rozruszników serca i ICD są przedstawione w Tabeli 3 i jako histogram na Rys. S1 w Dodatku Uzupełniającym. Spadek o 50% lub więcej w amplitudzie załamka P został wykryty w 0,9% odprowadzeń stymulatora i 0,3% w odprowadzeniach ICD; spadek o 25% lub więcej w amplitudzie załamka R został wykryty w 3,9% przewodów stymulatora iw 1,6% przewodów ICD, a spadek o 50% lub więcej w amplitudzie załamka R został wykryty bez odprowadzeń stymulatora i po 0,2 % leadów ICD. Wzrost progu stymulacji o 0,5 V lub więcej wykryto w 0,7% odprowadzeń stymulatora i 0,8% w odprowadzeniach ICD.
Zmiany impedancji elektrody stymulacyjnej o 50 omów lub więcej odnotowano w 3,3% rozruszników serca i 4,2% w ICD. Zarówno dla stymulatorów, jak i ICD, spadek impedancji elektrody stymulacyjnej w stosunku do wartości wyjściowej wystąpił u 54% przewodów przedsionkowych iw 55% w odprowadzeniach komorowych, a każdy wzrost wystąpił w 19% przedsionków i 22% w odprowadzeniach komorowych.
[przypisy: riwaroksaban, trzaskające biodro, program simontona ]

Powiązane tematy z artykułem: program simontona riwaroksaban trzaskające biodro