Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym cd

Chiesi USA i Astellas Pharma dostarczyły dożylną nikardypinę do użycia podczas próby, ale nie miały innej roli w projektowaniu lub prowadzeniu próby ani w przeglądzie manuskryptu. Plan analizy statystycznej został zweryfikowany i sfinalizowany przed analizą danych. Badacze zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność zgłoszonych danych i analiz oraz za wierność tego raportu w protokole próbnym i planie analizy statystycznej.
Interwencja próbna
Celem leczenia było obniżenie i utrzymanie godzinowego minimalnego skurczowego ciśnienia krwi w zakresie od 140 do 179 mm Hg w grupie leczonej standardem oraz w przedziale od 110 do 139 mm Hg w grupie intensywnego leczenia przez cały okres leczenia. 24 godziny po randomizacji. Przed randomizacją można podawać dożylnie leki przeciwnadciśnieniowe, w tym nikardypinę, w celu obniżenia skurczowego ciśnienia krwi do mniej niż 180 mm Hg, 12, ale pacjenci nie byli uprawnieni, jeśli skurczowe ciśnienie krwi zostało obniżone do mniej niż 140 mm Hg. Po randomizacji, nikardypina, podawana we wlewie dożylnym, była lekiem pierwszego rzutu o działaniu hipotensyjnym i była rozpoczynana w dawce 5 mg na godzinę, którą następnie zwiększano o 2,5 mg na godzinę co 15 minut w razie potrzeby, do maksymalnej dawki 15 mg na godzinę. Jeśli skurczowe ciśnienie krwi było wyższe niż docelowe, pomimo infuzji maksymalnej dawki nikardipiny przez 30 minut, zastosowano wcześniej określony dodatkowy środek, dożylny labetalol. W krajach, w których labetalol nie był dostępny, stosowano dożylny diltiazem lub urapidyl. Dodatkowa troska została oparta na najlepszych dostępnych dowodach15 oraz wytycznych ze Strategicznej Rady ds. Udaru Amerykańskiego Stroke 12 i Europejskiego Komitetu Pisania Inicjatyw Udarowych. [16]
Oceniliśmy sukces lub jego brak w obniżeniu skurczowego ciśnienia krwi. Pierwotna niewydolność leczenia została zdefiniowana jako nieosiągnięcie docelowego skurczowego ciśnienia krwi poniżej 140 mm Hg w grupie intensywnego leczenia i poniżej 180 mm Hg w grupie leczonej standardem w ciągu 2 godzin po randomizacji. Wtórnego niepowodzenia leczenia zdefiniowano jako godzinowe minimalne skurczowe ciśnienie krwi pozostające powyżej górnej granicy zakresu docelowego przez 2 kolejne godziny w okresie od 2 do 24 godzin po randomizacji. Nie podjęto żadnych wysiłków, aby ukryć przypisanie leczenia od uczestników lub leczenia lekarzy.
Oceny prób
Badanie TK głowy bez użycia kontrastu uzyskano w 24 godziny po rozpoczęciu leczenia. Wyjściowe skany CT i 24-godzinne CT zostały przekazane do centrum analizy obrazu rdzenia. Czytelnik, który nie był świadomy zadań leczenia, wyników klinicznych i punktów czasowych pozyskiwania obrazu, określił miejsce krwotoku, obecność lub brak krwi w komorach i objętość krwiaka miąższu. Obszar krwiaka został nakreślony przez oprogramowanie do analizy obrazu z wykorzystaniem progów gęstości na każdym wycinku, a następnie korekta manualna; osoby wykonujące korekcję manualną nie były świadome wykonywania zabiegów. Oprogramowanie zapewniło pomiary całkowitej objętości przez zsumowanie objętości (produktu o powierzchni i grubości plasterka) ze wszystkich plasterków zawierających krwiak
[przypisy: kwasowa erozja szkliwa, imikwimod, imikwimod warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: imikwimod kwasowa erozja szkliwa program simontona