Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym ad

Przynajmniej jeden odczyt ciśnienia skurczowego o wartości 180 mm Hg lub więcej między początkiem objawów a rozpoczęciem dożylnego leczenia hipotensyjnego był wymagany do zakwalifikowania.6 Leczenie można rozpocząć przed randomizacją, aby obniżyć skurczowe ciśnienie krwi do mniej niż 180 mm Hg, co jest zgodny z wytycznymi American Stroke Association Stroke Council, 12, ale pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli skurczowe ciśnienie krwi zostało zredukowane do mniej niż 140 mm Hg przed randomizacją. Rozpoczęcie dożylnego leczenia przeciwnadciśnieniowego zgodnie z protokołem badania (dostępnym z pełnym tekstem tego artykułu) i randomizacją musiało nastąpić w ciągu 4,5 godziny po wystąpieniu objawów. Badanie początkowo rekrutowało pacjentów w ciągu 3 godzin od pojawienia się objawów, ale okno rekrutacji przedłużono do 4,5 godziny.13 Rozszerzenie zostało oparte na nowych danych sugerujących, że wystąpienie krwiaka jest głównym celem obniżenia skurczowego ciśnienia krwi , był równie powszechny wśród pacjentów, którzy prezentowali się pomiędzy 0 a 3 godziną po wystąpieniu objawów i ci, którzy prezentowali się między 3 a 4,5 godziną po wystąpieniu objawów.13 Dane z badania pilotażowego13 również wsparły zmniejszenie rozszerzenia krwiaka oraz częstość zgonów uczestnicy, u których skurczowe ciśnienie krwi zostało zmniejszone w ciągu 4,5 godziny po wystąpieniu objawów. Pacjenci w wieku 18 lat lub starsi z wynikiem Glasgow Coma Scale (GCS) 5 lub więcej (w skali od 3 do 15, z niższymi wynikami wskazującymi gorszy stan) w chwili przybycia do oddziału ratunkowego i z pomiarem śródmiąższowy krwiak mniejszy niż 60 cm3 w początkowym skanie tomografii komputerowej (CT) kwalifikował się do włączenia do badania, jeśli leczenie przeciwnadciśnieniowe może być rozpoczęte w ciągu 4,5 godziny po wystąpieniu objawów.
Randomizacja była przeprowadzana centralnie za pośrednictwem strony internetowej z próbą przy użyciu algorytmu minimalizacji połączonego z metodą stronniczości w celu zapewnienia równowagi przypisania leczenia w obrębie i pomiędzy miejscami klinicznymi, wyjściowego wyniku GCS, wieku (podzielonego na siedem warstw) oraz obecności lub brak krwotoku śródkomorowego na początku. Niezależny komitet nadzorujący orzekł wyniki badania bezpieczeństwa i ocenił zgodność z protokołem w uczestniczących stronach, przeglądając raporty zbiorcze zebranych danych i zdokumentowaną dokumentację medyczną.
Oględziny próbne
Badanie było monitorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo, której członkowie zostali wyznaczeni przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Protokoły i formularze zgody zostały zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą lub równoważny komitet etyczny w każdej z uczestniczących stron, a wszyscy uczestnicy lub ich prawnie upoważnieni przedstawiciele udzielili pisemnej świadomej zgody przed randomizacją. Członkowie komitetu sterującego (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny pod adresem) zaprojektowali próbę i przeprowadzili analizy. Pierwszy autor napisał pierwszą wersję manuskryptu, a członkowie komitetu sterującego wnieśli swój wkład w poprawki. Wszyscy badacze i koordynatorzy, którym zapewniono dostęp do wyników, zostali poproszeni o podpisanie umowy o zachowaniu poufności w celu zapewnienia, że wyniki nie zostały ujawnione stronom trzecim przed publikacją i przedstawieniem podstawowych wyników określonych przez komitet sterujący
[przypisy: oczyszczanie jelit domowe sposoby, symfonia piękna opole warszawa, symfonia piękna opole ]

Powiązane tematy z artykułem: oczyszczanie jelit domowe sposoby symfonia piękna opole trzaskające biodro