Intensywne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z ostrym krwotokiem mózgowym ad 7

Dane dotyczące lokalizacji krwiaka nie są przedstawione dla pacjenta w grupie intensywnego leczenia, której krwiak był w móżdżku (żaden pacjent w grupie leczonej standardowo nie miał krwiaka w tym miejscu). Dane dla pacjentów z inną lub nieznaną rasą nie są pokazane. Rozmiar kwadratów jest proporcjonalny do dokładności oszacowań. Spośród 961 uczestników, u których ustalono pierwotny wynik, zgon lub niepełnosprawność zaobserwowano u 186 uczestników (38,7%) w grupie intensywnego leczenia oraz w 181 (37,7%) w grupie leczonej standardem (tabela 2). W pierwotnej analizie, w której zastosowano metodę wielokrotnego imputacji dla 39 uczestników z brakującymi danymi wynikowymi, ryzyko względne wyniosło 1,04 (przedział ufności 95% [CI], 0,85 do 1,27), z korektą dotyczącą wieku, początkowego wyniku GCS i obecności lub brak krwotoku śródkomorowego. Z góry określona analiza wrażliwości, w której zastosowano najgorszy przypadek, dała ryzyko względne 1,04 (95% CI, 0,85 do 1,26). Nie było istotnej różnicy między grupami w rozkładzie porządkowym zmodyfikowanego wyniku skali Rankina po 3 miesiącach (ryc. 2). Analiza logistyczno-regresyjna po przeliczeniu proporcjonalnej dała wspólny iloraz szans 1,07 (P = 0,56) bez naruszenia założenia o proporcjonalności kursów. Analiza pierwotnego wyniku według wcześniej określonych podgrup nie wykazała istotnych różnic (ryc. 3). Ponadto ani pomiar EQ-5D, ani odsetek pacjentów z rozszerzeniem krwiaka nie różniły się istotnie pomiędzy grupami leczenia (Tabela 2).
Nie stwierdzono znaczących różnic między grupami w częstości zgonów po 3 miesiącach lub w pogorszeniu stanu neurologicznego po 24 godzinach od randomizacji. Odsetek pacjentów z ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem w ciągu 72 godzin po randomizacji wynosił 1,6% w grupie intensywnego leczenia i 1,2% w grupie leczonej standardem. Jednak odsetek pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi w ciągu 3 miesięcy po randomizacji był wyższy w grupie intensywnego leczenia niż w grupie leczonej standardowo (25,6% w porównaniu z 20,0%, skorygowane ryzyko względne, 1,30, 95% CI, 1,00 do 1,69; P = 0,05) (tabela 2). Wykazy zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych, zgodnie z grupą leczenia, podano odpowiednio w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku.
Tabela S4 w dodatkowym dodatku zawiera wykaz zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z czynnością nerek, czynnością serca, krwotokiem mózgu i zawałem mózgu po randomizacji. Częstość występowania działań niepożądanych w nerkach w ciągu 7 dni po randomizacji była istotnie wyższa w grupie leczonej intensywnie niż w grupie leczonej standardowo (9,0% w porównaniu z 4,0%, p = 0,002). Nie było znaczących różnic w częstości występowania w żadnej z pozostałych grup zdarzeń niepożądanych.
Dyskusja
Próba ATACH-2 została przerwana na marne, zanim osiągnęliśmy docelową liczbę 1280 uczestników. Bezwzględna różnica między dwiema grupami w stopie zgonu lub niepełnosprawności wynosiła punkt procentowy. Badanie zostało przeprowadzone, aby zidentyfikować różnicę ryzyka o 10 punktów procentowych lub więcej przy intensywnym leczeniu w porównaniu ze standardowym leczeniem, ponieważ mniejszą różnicę ryzyka można było uważać za niewystarczającą do szerokiej akceptacji nowej interwencji.5 Większy odsetek pacjentów z pierwotną niewydolnością leczenia obserwowano w grupie intensywnego leczenia niż w grupie leczonej standardowo, i być może efekt leczenia byłby większy, gdyby cele leczenia zostały spełnione u większej części uczestników.
W analizie podgrupy (Ryc. 3) względne ryzyko zgonu lub niepełnosprawności przy intensywnym leczeniu w porównaniu ze standardowym leczeniem wyniosło 1,02 wśród uczestników, którzy osiągnęli określony cel w ciągu 2 godzin po randomizacji, a 0,61 wśród osób, które nie osiągnęły określonego celu
[patrz też: kwasowa erozja szkliwa, flebolity, badanie urodynamiczne cena ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie urodynamiczne cena flebolity kwasowa erozja szkliwa